x
Categorii produse
Newsletter
Categorii produse
Vrei un aparat foto sau doar accesorii pentru cel pe care il ai, insa nu stii ce sa alegi? Te ajutam noi!
Vino intr-unul din magazinele Fotohobby si specialistii nostri te vor ajuta sa alegi produsele potrivite! Str. Covaci nr 7, Sector 3, Bucuresti (in Centrul vechi) Bd. Eroilor 1, Piata Unirii - Cluj Napoca

Contract inchiriere echipament fotografic

Model contract

                                                                                    

CONTRACT DE INCHIRIERE                  

Nr. ______ din __.__._____

1. PĂRŢILE

S.C. TOTAL STAR SERVICE S.R.L , cu sediul în Bucuresti, Str. Crinului nr. 5-15, CUI RO6558066,  J40/21825/1994 reprezentată de .......................................................,                                                          e-mail:comenzi@fotohobby.ro ,tel: 0722236221 denumită în continuare FIRMA.
NUME CLIENT,..............................................  CNP:............................, BI/CI seria ...... nr. ........., domiciliat la adresa..............................................................................................................................,
e-mail........................................., tel:......................................denumit în continuare BENEFICIAR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

FIRMA închiriază BENEFICIARULUI următorul echipament fotografic : ..................................................................., identificat prin seria ..........................., împreună cu următoarele accesorii: .........................................................(denumite în continuare OBIECTUL CONTRACTULUI).

3. DURATA CONTRACTULUI

Obiectul contractului menţionat la punctul 2 se închiriază BENEFICIARULUI pentru o durata initiala de ........... zile, calculată începând din momentul semnării contractului. Contractul poate fi prelungit la cererea BENEFICIARULUI cu un numar de maxim 3 zile calendaristice calculate de la data expirarii duratei initiale.

Perioada de închiriere:
începe la:                      ..............................................
şi se termina la:            ..............................................

FIRMA se obligă să predea BENEFICIARULUI obiectul contractului in momentul semnarii contractului si achitarii de către BENEFICIAR a pretului total al inchirierii.
BENEFICIARUL se obligă să returneze obiectul contractului la locul şi ora stabilite de comun acord în ziua semnării contractului şi menţionate mai jos:

Date privind returnarea obiectului contractului FIRMEI la sfârşitul perioadei de închiriere:
            LOC: Magazin Foto Hobby, Strada Covaci nr 7, Bucuresti
            ORA: ..............................

4. PRETUL  ÎNCHIRIERII
a) Pretul inchirierii este de ........................lei Ron /zi.
b) Pretul total al inchirierii este de.........................lei Ron.

În momentul semnării contractului de închiriere, BENEFICIARUL se obliga sa achite FIRMEI pretul total al închirierii mentionat la punctul b).
In cazul prelungirii contractului de închiriere (cu până la 3 zile), BENEFICIARUL se obliga sa achite FIRMEI preţul de închiriere pe zi precizat la punctul 4.a înmulţit cu numărul de zile de prelungire a contractului.

5. OBLIGAŢIILE FIRMEI

FIRMA se obligă:

 • să predea obiectul contractului BENEFICIARULUI la data, ora şi locul stabilite de comun acord;
 • să cedeze BENEFICIARULUI dreptul de folosinţă asupra obiectului contractului pe toată durata contractului, aşa cum este ea precizată la punctul 3;
 • să preia obiectul contractului de la BENEFICIAR la data, ora şi locul precizate la punctul 3;
 • să predea BENEFICIARULUI obiectul contractului în stare de funcţionare.

6. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL se obligă:

 • să preia şi să predea obiectul contractului conform aspectelor stabilite la punctul 3;
 • să returneze obiectul contractului în buna stare de funcţionare. Se acceptă elemente normale de uzură (vopsea sărită, zgârieturi minore), dar care nu împiedică în niciun fel funcţionarea optimă a obiectului contractului;
 • să plătească FIRMEI preţul de închiriere stabilit la punctul 4, precum şi preţul cuvenit prelungirii perioadei de închiriere de până la 3 zile ;
 • să plătească firmei dublul preţului de închiriere pentru fiecare zi în care obiectul se află în folosinţa sa, deşi ar fi trebuit să-l predea la data expirării contractului sau până în cel mult a 3-a zi de prelungire a închirierii, până la momentul returnării obiectului contractului sau a consemnării încetării litigiului;
 • să plătească firmei cheltuilelile de reparaţie a obiectului contractului, conform facturii prezentate de FIRMĂ, în cazul în care la predare obiectul contractului nu mai este în stare optimă de funcţionare;
 • să plătească FIRMEI cheltuielile de înlocuire a obiectului contractului, la valoarea de piaţă din România (valoare stabilita la data predarii acestuia catre BENEFICIAR), în oricare situaţia în care nu mai poate să-l predea FIRMEI (furt, pierdere, deteriorare care nu mai poate fi reparată etc.);
 • să anunţe cu cel puţin 24 ore înainte dacă doreşte prelungirea perioadei de închiriere stabilite la pct. 3.

7. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI DE CĂTRE BENEFICIAR

a. BENEFICIARUL a încălcat contractul dacă:

 • BENEFICIARUL nu plăteşte preţul chiriei conform art. 4.
 • BENEFICIARUL utilizeaza in mod necorespuzator echipamentul inchiriat.

b. Dacă BENEFICIARUL a încălcat contractul, FIRMA va considera contractul desfiintat, fara notificare si fara nici un fel de alte proceduri.
c. In cazul desfiintarii contractului, BENEFICIARUL trebuie să returneze FIRMEI echipamentul cât mai curând posibil. BENEFICIARUL trebuie să plătească FIRMEI chiria pentru toată perioada în care BENEFICIARUL a avut echipamentul în posesia sa.
d. Dacă BENEFICIARUL nu returnează echipamentul FIRMEI după ce FIRMA pune capăt contractului de închiriere, BENEFICIARUL trebuie să plătească FIRMEI:

 • costul înlocuirii echipamentului,
 • pretul chiriei pentru toată perioada cât echipamentul s-a aflat în posesia BENEFICIARULUI şi

FIRMA păstrează dreptul de a recupera de la BENEFICIAR orice sumă de bani în conformitate cu legile privind despăgubirile, ca urmare a încălcării de către BENEFICIAR a obligaţiei de returnare a echipamentului.

8. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI DE CĂTRE FIRMĂ

a. FIRMA a încălcat contractul dacă nu îşi respectă obligaţiile ce îi revin prin acest contract de închiriere şi după 3 zile de la data la care BENEFICIARUL îl informează prin e-mail de nerespectarea obligaţiilor.
b. Dacă FIRMA încalcă contractul, BENEFICIARUL poate pune capăt contractului de închiriere.
c. Dacă închirierea încetează datorită încălcării contractului de către proprietar, BENEFICIARUL trebuie să înapoieze echipamentul FIRMEI. FIRMA va plăti costurile rezonabile legate de returnarea echipamentului.

9. DREPTUL DE PROPRIETATE

Obiectul contractului este în proprietatea exclusivă a FIRMEI. BENEFICIARUL are doar drept de folosinţă asupra obiectului contractului pe durata contractului şi pe perioada de prelungire a contractului până la predarea lui FIRMEI.
FIRMA nu poate fi obligata să returneze contravaloarea nici unei reparaţii aduse echipamentului de către BENEFICIAR.

10. FURTUL, PIERDEREA SAU DETERIORAREA IREPARABILĂ

Dacă echipamentul este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil în timp ce se află în folosinţa BENEFICIARULUI, acesta este pe deplin responsabil de acest fapt, indiferent de cauză, şi trebuie să plătească FIRMEI cât mai curând posibil valoarea de înlocuire pe piaţa din România a echipamentului. După ce această plată a fost efectuată, BENEFICIARUL va deveni proprietarul echipamentului furat, pierdut sau deteriorat ireparabil şi va avea dreptul să caute orice modalitate de compensare permisă de lege pentru echipamentul furat, pierdut sau distrus.

11. LIMITE PRIVIND RĂSPUNDEREA FIRMEI

a. FIRMA închiriază acest echipament aşa cum este la data livrării şi nu este răspunzătoare pentru modul de funcţionare, designul, eficienţa comercială sau conformitatea lui pentru un anumit scop (altul decât cel pentru care a fost destinat de producător)
b. FIRMA nu este răspunzătoare de pierderea, deteriorarea sau cheltuielile legate de echipament sau care se datorează utilizării de către BENEFICIAR a echipamentului.

12. SUBÎNCHIRIEREA ECHIPAMENTULUI

BENEFICIARUL nu are voie să subînchirieze echipamentul nimănui fără consimţământul exprimat în scris al FIRMEI.

13. REFUZUL DE A ÎNCHIRIA

S.C. Total Star Service S.R.L. îşi rezervă dreptul de a refuza să închirieze echipamente oricărei persoane fizice ori juridice, fără a fi obligată să precizeze motivul.

 

 

14. RISCUL CONTRACTULUI

In cazul neexecutarii obligatiilor contractuale, in tot sau in parte, din cauze independente de vointa uneia din parti, riscul contractului va fi suportat de partea debitoare a obligatiei imposibil de executat, proportional cu partea de obligatie neexecutata.

15. LITIGII

Orice litigii decurgind din executarea sau neexecutarea in tot sau in parte a prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabila. In caz de neintelegeri, litigiile vor fi rezolvate in instanta de judecata competenta.

16. INTRAREA IN VIGOARE

a) Contractul intră in vigoare in momentul semnării sale de către cele doua părţi (cf. art. 1) şi al semnării de către BENEFICIAR a Anexei 1 (Declaraţie de preluare in buna stare a obiectului contractului).
b) Contractul încetează in momentul returnării de către BENEFICIAR a obiectului contractului şi semnării de către FIRMĂ a Anexei 2 (Declaraţie de recuperare in buna stare a obiectului contractului).

Prezentul contract s-a încheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI: __.__.____

 

S.C. Total Star Service S.R.L.,                                        BENEFICIAR,


ANEXA 1

DECLARAŢIE DE PRELUARE ÎN BUNĂ STARE
A OBIECTULUI CONTRACTULUI

 

Eu, .............................................................. în calitate de BENEFICIAR al prezentului contract, certific prin semnătura mea că am preluat de la FIRMĂ obiectul contractului în buna stare de funcţionare.

                                                                                                      BENEFICIAR,


 

 

 

 

 

ANEXA 2

DECLARAŢIE DE RECUPERARE ÎN BUNĂ STARE
A OBIECTULUI CONTRACTULUI

 

Eu, ..........................................................................., în calitate de reprezentant al FIRMEI, certific prin semnătura mea că am recuperat de la BENEFICIAR obiectul contractului în buna stare de funcţionare, în conformitate cu cele specificate la art. 2 al contractului, şi că BENEFICIARUL nu mai are nicio obligaţie faţă de FIRMĂ.

 

REPREZENTANT S.C. Total Star Service S.R.L.


Documente atasate

Ne gasesti si pe...
ANPC
www.price.ro - your shopping expert Ghidul tau autentic de shopping. Viziteaza magazinul Fotohobby.ro pe ShopMania
 
o solutie commerce: